Regels

  • Alle huurprijzen, tenzij anders vermeld, zijn per dag inclusief BTW.
  • U dient bij de betaling het factuurnummer te vermelden.
  • Bij het afleveren van de apparatuur dient u zich te legitimeren middels een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of ID kaart).
  • In geval van bedrijf of vereniging dient u tevens een uittreksel van de kamer van koophandel (niet ouder dan één jaar) te overleggen.


Algemene huurvoorwaarden

1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: Audio Utrecht

Opdrachtgever:
 De natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst apparatuur huurt, koopt of gebruik maakt van diensten van de opdrachtnemer voor een bepaalde PERIODE.

Apparatuur: Alle (elektrische) apparaten op het gebied van audio- visuele- en belichtingstechniek, evenals muziekinstrumenten en overige zaken die opdrachtnemer voor verhuur, gebruik of verkoop beschikbaar stelt, evenals alle bij voornoemde zaken behorende accessoires, bekabelingen, verpakkingsmaterialen en bevestigingsmaterialen.

Overeenkomst: Elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigt, van levering van één of meer producten of diensten van de opdrachtnemer aan de opdrachtgever.

Derden:
Alle partijen buiten Audio Utrecht en de opdrachtgever.

2. Toepasselijkheid voorwaarden

2a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, diensten, aanbiedingen en overeenkomsten met opdrachtgevers gesloten betreffende alle verhuur, producten en diensten van de opdrachtnemer.
2b. Door ondertekening van een overeenkomst geeft de opdrachtgever aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
2c. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2d. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen opdrachtnemer en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
2e. Het staat de opdrachtnemer vrij ten allen tijde de voorwaarden te wijzigen, met in achtname van kennisgeving hiervan op de website van de opdrachtnemer. Wijzigingen gelden niet voor al gesloten overeenkomsten.
2f. Op alle offertes, diensten, aanbiedingen en overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing, tenzij de opdrachtgever woonachtig is in het buitenland. In het laatste geval geldt het Europese koopverdrag.

3. Verhuur
3.1 Toepasselijkheid
De voorwaarden onder ad. 3 met inbegrip van zijn subvoorwaarden, gelden enkel voor activiteiten die verband houden met de verhuur van apparatuur en diensten die verband houden met deze verhuur in de breedste zin van het woord.

3.2 Huur/diensten overeenkomst
Er wordt een huur/dienstenovereenkomst opgesteld, door beide partijen ondertekend, waarbij overeengekomen wordt welke de diensten en verhuur betreffen, welke de verhuurperiode is, en de kosten. Deze overeenkomst kan in de vorm van een geaccordeerde offerte geschieden. Deze overeenkomst is bindend naar de algemene voorwaarden, tenzij uitzonderingen in deze overeenkomst zijn opgenomen op een artikel van de algemene voorwaarden. De overeenkomst dient getekend te worden alvorens de huurperiode ingaat. Bij de verhuur en het afhalen van apparatuur door de opdrachtgever, kan ter plekke de overeenkomst worden ondertekend waarna de huurperiode ingaat.

3.3 Facturering
Er wordt naast de overeenkomst een factuur opgesteld met de klantengegevens, de specificaties, de prijzen, de totaalkosten, BTW en de datum. Betaling vindt plaats naar de Betalingsvoorwaarden, zie ad. 3.5.

3.4 Huurperiode
De apparatuur wordt verhuurd voor een bepaalde periode van minimaal 1 dag ofwel 24 uur. De huurperiode vangt aan op het tijdstip waarop de volgens de overeenkomst gehuurde apparatuur de opslagplaats van opdrachtnemer verlaat en eindigt op het tijdstip waarop de gehuurde apparatuur weer retour is in de opslagplaats, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij aflevering en wederom retour halen geldt dat de huurperiode start en eindigt op het moment dat de apparatuur zich in het transportmiddel bevindt. Hierbij worden echter wel transportkosten berekend.

3.5 Tarieven & betaling
3.5a. De opdrachtgever wordt geacht de door opdrachtnemer gehanteerde verhuurtarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan.
3.5b. Opdrachtgever dient de betaling contant of giraal te voldoen voor aanvang van de huurperiode óf direct na installatie, bij aflevering of bij afhalen van de apparatuur, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is. In het geval van betaling naderhand op basis van facturering, geldt een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3.5c. De tarieven die berekend worden zijn deze, die bij vastleggen van de overeenkomst gelden of de tarieven uit een geldige door de opdrachtnemer uitgebrachte offerte. Alle prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.
3.5d. Het staat de opdrachtnemer vrij borg te vragen voor de te verhuren apparatuur.
3.5e. Prijswijzigingen zijn voorbehouden, met uitzondering van tarieven die schriftelijk in een geldige overeenkomst zijn overeengekomen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
3.5f. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 15. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval Opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.
3.5g. Kortingen zijn alleen geldig bij contante betaling of betaling binnen 8 dagen na factuurdatum. Indien niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, zal de korting komen te vervallen, tenzij door beide partijen schriftelijk anders overeengekomen is.

3.6. Annulering
3.6a. Indien de opdrachtgever met de opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten en vervolgens van huren wenst af te zien gelden de volgende annuleringsbepalingen. Indien opdrachtgever de voorgenomen overeenkomst annuleert,

  • eerder dan op de zevende dag voor de aanvang van de huurperiode kan annulering kosteloos geschieden;
  • eerder dan op de vierde dag voor de aanvang van de huurperiode is opdrachtgever 25% van de huurprijs verschuldigd;
  • later dan de derde dag voor de aanvang van de huurperiode is opdrachtgever de volledige huurprijs verschuldigd.

De annulering dient telefonisch te geschieden. Indien schriftelijk of via e-mail wordt geannuleerd, dan is de annulering alleen geldig indien de opdrachtgever een schriftelijke bevestiging heeft gehad.
3.6b. De hiervoor onder 3.6a genoemde annuleringsbepalingen gelden niet als anders schriftelijk is overeengekomen.
3.6c. Annulering van levering, installatie, verhuur, overige diensten en/of de overeenkomst in het algemeen door de opdrachtnemer kan enkel plaatsvinden als sprake is van overmacht, zie ad. 3.22.

3.7 Legitimatieplicht
Alvorens de overeenkomst met opdrachtgever aan te gaan kan opdrachtnemer de opdrachtgever verplichten zich te legitimeren door het tonen aan opdrachtnemer van één of meer rechtsgeldige legitimatiebewijzen evenals een kopie bank- of giroafschrift niet ouder dan 14 dagen.

3.8 Gebruik
De opdrachtgever zal de apparatuur uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze gefabriceerd is. De opdrachtgever zal met de apparatuur zorgvuldig en voorzichtig omgaan en zal tevens zorgdragen voor passende en veilige opslag. Opdrachtgever is verplicht te allen tijde aan een door opdrachtnemer gemachtigde vrije toegang te verschaffen tot gebouwen, erven of andere plaatsen waar de gehuurde apparatuur zich bevindt om de toestand van die apparatuur te laten inspecteren. De opdrachtgever is op de hoogte van de wijze van gebruik van de apparatuur en handelt hiernaar. Indien nodig zal de opdrachtnemer uitleg geven over gebruik van de apparatuur.

3.9 Vervoer
De opdrachtgever vervoert de door hem gehuurde apparatuur in de door opdrachtnemer verstrekte verpakking vanaf de opslagplaats geheel voor eigen rekening en risico. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om in de verpakking geconfigureerde apparatuur uit die verpakking te verwijderen dan wel in de verpakking te wijzigen. Bij aflevering en retour halen van de apparatuur door de opdrachtnemer geldt dat het vervoer van de apparatuur niet onder het risico van de opdrachtgever valt.

3.10 Werking
3.10a.
De opdrachtgever verklaart zich ervan te vergewissen dat hem de apparatuur in goede conditie uit de opslagplaats van de opdrachtnemer wordt geleverd. Door het aangaan van de overeenkomst verklaart opdrachtgever bekend te zijn met de werking van de apparatuur en erkent opdrachtgever dat de door hem gehuurde apparatuur beantwoordt aan het doel waarvoor hij de apparatuur huurt.
3.10b. Indien zich tijdens de huurperiode een storing in of aan de gehuurde apparatuur voordoet, dient opdrachtgever dit direct te melden aan de opdrachtnemer. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zelf storingen te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan de gehuurde apparatuur, tenzij dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Indien storingen of gebreken in of aan of van de gehuurde apparatuur niet direct of in het geheel niet worden gemeld aan de opdrachtnemer is opdrachtgever volledig aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg zal zijn.

3.11 In gebreke zijn en schadevergoeding.
3.11a.
Indien de apparatuur door de opdrachtgever bij de opdrachtnemer wordt afgehaald bij de opslagplaats en de opdrachtgever niet tijdig op het overeengekomen tijdstip van de aanvang van de huurperiode het door hem gehuurde afhaalt is dat geheel voor zijn eigen rekening en risico. De huurprijs is te allen tijde verschuldigd over de schriftelijk overeengekomen huurperiode.
3.11b. De apparatuur moet door opdrachtgever bij de opslagplaats van de opdrachtnemer worden teruggebracht uiterlijk op de datum waarop de overeengekomen huurperiode eindigt, tenzij de apparatuur wordt afgeleverd en/of geïnstalleerd zoals dat schriftelijk is overeengekomen. Indien de opdrachtgever niet uiterlijk op die einddatum de gehuurde apparatuur teruggebracht heeft, om welke reden dan ook, alsook in geval van beschadiging aan de apparatuur, door welke oorzaak ook, is de opdrachtgever daardoor in gebreke zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is. Dan is de opdrachtgever, onverminderd zijn overige verplichtingen jegens de opdrachtnemer, aan de opdrachtnemer een schadevergoeding verschuldigd. Bij niet tijdige terugbezorging bedraagt deze schadevergoeding de huurprijs per dag voor elke dag waarmee de overeengekomen huurperiode overschreden wordt vermeerderd met 50% van die huurprijs. Ingeval van beschadiging van de apparatuur is opdrachtgever de kosten van herstel van die beschadigingen als schadevergoeding verschuldigd evenals de huurprijs per dag voor elke dag die met dat herstel gemoeid zal zijn vermeerderd met 50% van die huurprijs.
3.11c. Indien de opdrachtnemer tengevolge van te late terugbezorging door opdrachtgever en/of tengevolge van beschadiging aan de apparatuur een hoger bedrag aan schade mocht lijden dan het bedrag van de schadevergoeding die door opdrachtgever op grond van het bepaalde in het voorgaande lid, 3.11b., van dit artikel verschuldigd zou zijn, zal de opdrachtnemer het recht hebben dit meerdere bedrag aan schadevergoeding eveneens van opdrachtgever te claimen.

3.12 Meldingsplicht
In geval van diefstal of verlies van, of schade aan de apparatuur is de opdrachtgever verplicht hiervan terstond melding te doen aan de opdrachtnemer. Tevens zal de opdrachtgever in geval van diefstal of verlies of in geval van molestschade hiervan terstond aangifte te doen bij de politie van de gemeente waarin die diefstal dan wel molestschade zich heeft voorgedaan en een kopie van die aangifte terstond aan de opdrachtnemer doen toekomen. Indien opdrachtgever de in dit artikel genoemde verplichtingen niet nakomt is hij gehouden tot vergoeding van alle schade aan opdrachtnemer die het gevolg zal zijn van de hiervoor genoemde gebeurtenissen.

3.13 Verzekeringen
3.13a. De opdrachtgever verklaart zich door ondertekening van de overeenkomst bekend met het feit dat door hem gehuurde niet verzekerd is vanaf het moment waarop de apparatuur de opslagplaats verlaat.
3.13b. De opdrachtgever dient zorg te dragen voor een dekkende verzekering op de gehuurde apparatuur tegen verlies, diefstal, molestschade of anderszins aangerichte schade van of aan de gehuurde apparatuur gedurende de gehele huurperiode. Is dit niet het geval, dan is de opdrachtgever geheel aansprakelijk voor alle schade, verlies of diefstal. De te verzekeren waarde van de gehuurde zaken wordt op schriftelijk verzoek van de opdrachtgever aan deze door opdrachtnemer meegedeeld.

3.14 Schade
3.14a. De schade die tijdens de huurperiode aan de gehuurde zaken is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van de opdrachtgever.
3.14b. De schade die tijdens de huurperiode aan de gehuurde zaken is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, ook indien en voor zover vergoeding van die schade niet is gedekt door enige door de opdrachtgever afgesloten schadevergoeding, is voor rekening van de opdrachtgever.
3.14c. De schade die tijdens de huurperiode aan de gehuurde zaken is ontstaan, welke het rechtstreeks gevolg is van feitelijk handelen van de opdrachtnemer ter plaatse van de opdrachtgever, is voor rekening van de opdrachtnemer.
3.14d. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die gedurende de huurperiode, als gevolg van het niet of niet naar behoren of niet naar verwachting functioneren van de gehuurde zaken, is ontstaan.
3.14e Het is opdrachtgever niet toegestaan om in podia-elementen en andere gehuurde zaken door middel van spijkeren, nieten, schroeven of anderszins zaken te bevestigen. Indien de opdrachtgever zich niet houdt aan het hier genoemde verbod is de opdrachtgever verplicht tot vergoeding van de gehele zaken die door overtreding van dit verbod zijn beschadigd.

3.15 Geheimhouding & privacy
3.15a. De opdrachtgever zal geen gegevens betreffende de door opdrachtnemer inzake de gehuurde apparatuur gebezigde ontwerpen en/of constructiemethoden, welke gegevens hem door en/of bij het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst bekend worden, kopiëren, of aan derden tonen of bekend maken.
3.15b. De opdrachtnemer stelt nimmer uw persoonlijke gegevens en/of aangeleverd materiaal beschikbaar aan derden en behandelt alle informatie als vertrouwelijk, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.